ถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายินดี ต่อ พระเถระที่ได้รับการอนุมัติโผออกมา ให้มีการ เลื่อนสมณะศักดิ์ และ พระที่ได้รับการตั้งเจ้าคุณใหม่ ประจำปี 2556 แล้ว ทางวัดถ้ำผาช่อ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ก็จึงถือโอกาสนำขึ้นเว็บเพื่อเป็นการแสดงความยินดีในเรื่องนี้ด้วย

พัดยศพระราชาคณะ

รายชื่อ พระเถระที่ได้รับ ตั้งและเลื่อนสมณะศักดิ์ระดับเจ้าคุณ ปี 2556

๑.พระธรรมวราภรณ์ เป็น พระพรหมวิสุทธาจารย์ /วัดเครือวัลย์/กรุงเทพฯ
๒.พระธรรมภาวนาวิกรม เป็น พระพรหมมังคลาจารย์ /วัดไตรมิตร/กรุงเทพฯ
๓.พระเทพวงศาจารย์ เป็น พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ) วัดหนองแวง/ขอนแก่น
๔.พระเทพเมธาภรณ์ เป็น พระธรรมเมธากร (ธ). (เอื้อม) วัดสนามพราหมณ์/เพชรบุรี
๕.พระเทพปริยัติวิธาน เป็น พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย ป.ธ.๔) วัดคลองโพธิ์/อุตรดิตถ์
๖.พระเทพสุธี เป็น พระธรรมวิมลโมลี (สงคราม ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎร์ธานี
๗.พระราชวิริยาภรณ์ เป็น พระเทพญาณเวที (ศรีมูล ป.ธ.๖) วัดศรีอุโมงค์คำ/พะเยา
๘.พระราชรัตนมุนี เป็น พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย์/นครปฐม
๙.พระราชสุตาลังการ เป็น พระเทพสุธี (สมควร ป.ธ.๙) /วัดนิมมานนรดี/กรุงเทพฯ
๑๐.พระราชมงคลรังษี เป็น พระเทพสุทธิญาณรังษี วิ. (ประยงค์) /วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา
๑๑.พระเมธีธรรมาลังการ เป็น พระราชเขมากร (ประยุทธ ป.ธ.๙)/วัดพระบาทมิ่งเมือง/แพร่
๑๒.พระศรีสุธรรมมุนี เป็น พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ป.ธ.๘)/วัดพิชยญาติการาม/กรุงเทพฯ
๑๓.พระครูพุทธิญาณโสภณ เป็น พระพุทธบาทพิทักษ์ สป.(ชวลิต ป.ธ.๔)/วัดพระพุทธบาทตากผ้า/ลำพูน
๑๔.พระครูวิสิฐนันทวุฒิ เป็น พระชยานันทมุนี สป. (ศิระ ณ น่าน ป.ธ.๔)/วัดพระธาตุแช่แห้ง/น่าน
๑๕.พระมหาอิทธิยาวุธ ป.ธ.๙ เป็น พระเมธีธรรมาลังการ /วัดสามพระยา/กรุงเทพฯ
๑๖.พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ เป็น พระศรีศิลปาจารย์ สย. (ประมวล)/วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม่

ซึ่งพระสงฆ์ที่ได้รับการตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ จะเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556ณ พระบรมมหาราชวัง เหล่าชาวพุทธเราก็พลอยยินดีกับการตั้งในครั้งนี้โดยทั่วกันนะครับ

 

Comments

comments